Yritysvastuu

 

Meidän missiomme

Uuden sosiaalisen ja taloudellisen arvon luominen. Kaikki toimemme perustuvat yrityskäyttäytymisen peruskirjaan (Charter of Corporate Behavior). Tässä asiakirjassa sitoudumme nimenomaisesti vastuuseemme paitsi saavuttaa kasvua, myös täyttää sosiaaliset velvollisuutemme ja vaikuttaa laajempaan yhteisöön. 


Konica Minoltan yritysfilosofia perustuu tähän peruskirjaan ja ohjaa yrityksen yhteiskuntavastuun toimia sen mission ”uuden arvon luominen”" kanssa. Tuotamme luovien ideoiden avulla tuntuvaa uutta arvoa, jotta voimme ratkaista asiakkaidemme ja koko yhteiskunnan kohtaamia haasteita. Filosofiassaan Konica Minolta pyrkii erottumaan yrityksenä, joka on elintärkeä yhteiskunnalle luomalla maailmaan innovaatioita tuovaa uutta arvoa. Pyrkiessämme sosiaalisiin, ympäristöä koskeviin ja taloudellisiin tavoitteisiin kestävän kehityksen missiomme on ”uuden arvon luominen kestävää maailmaa varten”.
 

Kestävän kehityksen tavoitteet

Pyrimme edistämään Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable development goals, SDG). Ympäristö on sidosryhmien keskeinen aihe. Vuonna 2009 ensikertaa muotoiltu Eco Vision 2050 on pitkän aikavälin suunnitelmamme kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Se perustuu filosofiaamme ja koostuu kolmesta päätavoitteesta:

 

 

 • Tuotteiden koko elinkaaren aikaisten CO2-päästöjen alentaminen 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna

 • Maapallon rajallisten luonnonvarojen kierrätys ja tehokas käyttö

 • Biologisen monimuotoisuuden palauttaminen ja säilyttäminen.  

 


Käytäntö

Sidosryhmien kanssa käymämme keskustelun ja materiaalianalyysin perusteella ympäristö on keskeisen tärkeä aihe Konica Minoltan toiminnoissa. Tästä syystä olemme määrittäneet joukon ympäristönhallinnan pääperiaatteita, jotka on määritetty Eurooppalaisessa ympäristökäytännössämme (European Environmental Policy). Käytäntö on yrityskäyttäytymisen peruskirjamme ja yritysfilosofiamme sekä missiomme mukainen. Nämä kolme ohjaavat kestävän kehityksen toimiamme, kun taas käytäntö sisältää konkreettiset tavoitteet.

 

Määräystenmukaisuus

Konica Minolta katsoo, että määräystenmukaisuus ei tarkoita vain kansallisten ja kansainvälisten lakien noudattamista, vaan siihen sisältyy myös yrityksen etiikan ja sisäisten sääntöjen noudattaminen. Konica Minoltan yrityskäyttäytymisen peruskirja (Charter of Corporate Behaviour) on laadittu tätä silmällä pitäen. Siinä määritetään määräystenmukaisuutta ohjaavat periaatteet koko konsernille, ja se on erittäin tärkeä konsernin hallinnolle. 

Konica Minoltan konserniohjaus (Group Guidance) pukee sanoiksi Konica Minoltan sitoutumisen kansainvälisten sosiaalisten normien noudattamiseen, kuten Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact, jonka yritys (Konica Minolta, Inc.) on allekirjoittanut, ja ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. 
 

Yrityksen yhteiskuntavastuuseen liittyvät periaatteet, perussäännöt ja normit, joita Konica Minolta tukee tai noudattaa:

 • Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact
 • Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG)
 • Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
 • Japan Business Federation - ”Charter of Corporate Behavior” (yrityskäyttäytymisen perussäännöt)
 • EICC-ohjesäännöt


Yrityksen yhteiskuntavastuuseen liittyvät ryhmät, joihin Konica Minolta osallistuu:

 • Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
 • Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI)
 • Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA): vastuullisen mineraalien kaupan työryhmä, konfliktittoman hankinnan työryhmä

Lisäksi noudatamme liiketoimintaamme sovellettavia eurooppalaisia lakeja ja asetuksia. Seuraavassa on mainittu muutamia näistä. 
 

Modern Slavery Act (nykyaikaista orjuutta koskeva laki):

Iso-Britannian vuonna 2015 annetun nykyaikaista orjuutta koskevan lain (Modern Slavery Act) ja vuonna 2010 annetun Kalifornian toimitusketjujen avoimuutta koskevan lain (California Transparency in Supply Chain Act) mukaisesti Konica Minolta ilmoittaa, että se on tehnyt toimia varmistaakseen, että missään sen toimitusketjuissa tai liiketoiminnan osissa ei esiinny orjuutta ja ihmiskauppaa. Lisätietoa on avoimuuslausunnossa.
 

Kemikaalien rekisteröinti-, arviointi-, rajoitus- ja lupamenettely (REACH):

EU:n sääntelyjärjestelmä, jossa vaaditaan kaikkien yrityksissä käytettyjen kemiallisten aineiden rekisteröintiä ja hallintaa niiden käyttöedellytysten mukaisesti, jotta varmistetaan kemiallisten aineiden turvallinen arviointi. Konica Minolta noudattaa sitä.
 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE):

EU-direktiivi; Euroopassa yritys on ottanut käyttöön EU:n WEEE-direktiivin mukaiset toimenpiteet liittyen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämiseen, ja se noudattaa tätä direktiiviä. 
 

Kiertotalouspaketti:

Kokoelma toimia, joilla edistetään Euroopan siirtymistä kohti kiertotaloutta, tehostetaan maailmanlaajuista kilpailukykyä, edistetään kestävää taloudellista kasvua ja luodaan uusia työpaikkoja. Teemme toimenpiteitä tukeaksemme Euroopan kiertotaloustavoitteen saavuttamista. 
 

Eurooppalainen tulostimia koskeva vapaaehtoinen sopimus (EVAP): 

Vuonna 2011 käyttöön otettu vapaaehtoinen sopimus, jossa määritetään tavoitteet, jotka kaikkien EU:n markkina-alueella myytyjen tuotteiden on täytettävä. Vähintään 90 prosentin myydyistä tuotteista on täytettävä energiatehokkuutta ja kaksipuolisen tulostuksen mahdollisuutta koskevat vaatimukset. Lisäksi sopimus tähtää kuvantamislaitteiden ympäristöjalanjäljen pienentämiseen sekä suunnittelun kautta että auttamalla asiakkaita tekemään tietoon perustuvia valintoja laitteistoa ostettaessa ja käytettäessä. Konica Minolta on allekirjoittanut tämän sopimuksen.
 

Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen (RoHS):

EU-direktiivi, joka rajoittaa (sisältäen poikkeuksia) kuuden vaarallisen materiaalin käyttöä erityyppisten elektroniikka- ja sähkölaitteiden valmistuksessa. Konica Minolta noudattaa RoHS-direktiiviä.
 

Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi:

EU-direktiivi, jossa annetaan yhtenäiset EU:n laajuiset säännöt tuotteiden ympäristötehokkuuden parantamiseksi. Konica Minolta noudattaa olennaisia ekologista suunnittelua koskevia direktiivejä.
 

Paristodirektiivi:

EU-direktiivi, jossa säädetään paristojen valmistuksesta ja hävittämisestä Euroopan unionissa tavoitteena parantaa paristojen ja akkujen ympäristötehokkuutta. Konica Minolta noudattaa sitä.
 


 

Vastuullinen tuotteiden elinkaari toimitusketjussa


Konica Minolta on sitoutunut pienentämään ympäristövaikutusta tuotteiden koko elinkaaren ajan
Konica Minolta on sitoutunut pienentämään ympäristövaikutusta tuotteiden koko elinkaaren ajan aina suunnittelusta ja tuotekehityksestä hankintaan ja valmistukseen, jakeluun, myyntiin ja huoltoon, keräykseen ja kierrätykseen asti. Kaikkia tuotteiden elinkaarien vaiheita valvotaan huolellisesti käyttämällä yleisen panoksen ja tuotoksen, energia- ja resurssitehokkuuden, kierrätyksen ja jätteiden ehkäisyn analyysejä, ja ne ovat sovellettavien ympäristö- ja turvallisuusasetusten mukaisia.

Konica Minolta on sitoutunut kestävään kehitykseen koko toimitusketjussa
Emme ole ainoastaan sitoutuneet täyttämään vastuumme suoraan omien tuotteidemme ja palveluidemme välittömän ympäristövaikutuksen osalta. Olemme sitoutuneet myös kestävään kehitykseen toimitusketjussa. Tämä perustuu luottamuksellisiin suhteisiin toimittajien kanssa. Konica Minolta vaatii, että sen liikekumppanit ottavat liiketoiminnassaan huomioon työvoimaa koskevat kysymykset (ihmisoikeudet), etiikan, ympäristön, turvallisuuden ja terveyden. Konserni on ryhtynyt myös toimiin puuttuakseen ristiriitoja aiheuttaviin mineraaliongelmiin pyrkimällä estämään ihmisoikeusrikkomukset konfliktialueilla, joilta sen tuotteissa käytetyt mineraaliresurssit hankitaan.

 

Lisätietoa:

Sertifioinnit, luokitukset ja arvioinnit

Konica Minolta Europe -yhtiön ympäristönhallintajärjestelmä on sertifioitu kansainvälisen ISO 14001:2015 -standardin mukaan. Tämä kuvaa kunnianhimoisia tavoitteitamme vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia. 

Konica Minolta, Inc. on myös saanut kansainvälisesti tunnustusta ulkoisten osapuolien suorittamissa arvioinneissa sitoutumisestaan kestävään kehitykseen. 

Yritys on otettu mukaan seuraaviin merkittäviin sijoitusindekseihin:


 
Heinäkuu 2018: Mukana FTSE4Good-indeksissä yhtäjaksoisesti vuodesta 2003 lähtien ja FTSE Blossom Japan -indeksissä sen perustamisvuodesta 2017 lähtien


Heinäkuu 2018: Mukana MSCI ESG Leaders -indekseissä yhtäjaksoisesti vuodesta 2010 lähtien


Tammikuu 2018: Mukana Morningstarin sosiaalisesti vastuullisen sijoittamisen indeksissä


Syyskuu 2017: Nimettiin Dow Jonesin kestävän kehityksen maailman indeksiin

Seuraavat kansainväliset CSR-luokituslaitokset ovat arvioineet yrityksen:


 
Heinäkuu 2018: Prime Status saksalaiselta ISS-oekomilta (aiemmin oekom research AG)Maaliskuu 2018: Valittiin Ethibel Pioneer Investment -rekisteriin ja Ethibel Excellence Investment -rekisteriinHelmikuu 2019: RobecoSAM on myönsi vuonna 2019 Konica Minoltalle Gold Class –palkinnon yritysvastuun kantamisesta.

 Lokakuu 2017: Valittiin Climate A List -yritykseksi, joka on CDP:n korkein luokitusGold Level Recognition Medal EcoVadis 2017 -luokitus kestävästä kehityksestä

Merkit

Konica Minolta asettaa alan standardeja maailmanlaajuisesti ympäristönsuojelun alalla. Yrityksen sertifiointi menee itse asiassa pidemmälle kuin mitä monissa tapauksissa vaaditaan, kuten sen sertifiointimerkit osoittavat.
Näihin merkkeihin kuuluvat: 
 

 • Blue Angel: Luotettava opas ympäristön kannalta turvalliseen hankintaan. Konica Minoltan järjestelmät saivat vuonna 1992 ensimmäisinä laserpohjaisina kopiointijärjestelminä tämän sertifioinnin. Lähes kaikissa Saksassa nykyään myydyissä laitteissa on nyt tämä merkki. Kaikki laitteet, myös Saksan ulkopuolella myydyt, täyttävät saksalaisen merkin tiukat vaatimukset. 
 
 • Elintarviketurvallisuus : Väriaineemme on täysin haitatonta, jos se joutuu kosketukseen elintarvikkeiden kanssa. Simitri-väriaineen ympäristöä säästävien ominaisuuksien ansiosta TÜV Rhineland on tunnustanut sen 100-prosenttisesti haitattomaksi, kun se joutuu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Tämä elintarviketurvallisuuden sertifiointi tarjoaa uusia käyttömahdollisuuksia, mukaan luettuna elintarvikepakkaukset ja elintarvikkeiden etikettien tulostus.


Katso lisätietoja Konica Minoltan yrityksen kestävän kehityksen toimista CSR-raportista.

 

Ota yhteyttä...

Ota yhteyttä kestävän kehityksen tiimiimme!

Lähetä sähköpostia

Ota yhteyttä