Laadunhallinta

Sähköisellä laadunhallintajärjestelmällä tehokkuutta laadun hallintaan

Laatustandardit tehokkaasti hallintaan


Laadunhallinta auttaa yrityksiä laatudokumentaation sähköistämisessä ja hallinnassa. Sen avulla yrityksen on helppo ohjata toimintaansa laatustandardien vaatimusten mukaisesti.

Blogi: Sähköisen laatujärjestelmän mahdollisuudet laatusertifiointia suunnittelevalle

Yhä useammat organisaatiot ovat siirtyneet tai pohtivat siirtymistä käyttämään laatustandardeja omassa toiminnassaan

Lue lisää
laatuaamu

Sharkmed Oy panostaa tehokkaaseen laadunhallintaan

Tehokas laadunhallintajärjestelmä tarjoaa yrityksille useita hyötyjä liiketoimintaan. Laatustandardeissa on tärkeää toimia vaatimusten mukaisesti, johon oikeanlainen laadunhallintajärjestelmä tarjoaa vahvat ratkaisut. Tutustu, miten Sharkmed Oy hyödyntää laadunhallintaa liiketoiminnassaan sekä millaisia hyötyjä he ovat uudesta järjestelmästä saaneet.

Yhä useammassa yrityksessä harkitaan laatustandardien käyttöönottoa tai niitä on jo käytössä liiketoiminnassa. Laatustandardien käyttöönoton taustalla on muun muassa markkinoille pääsyn helpottuminen, tarjooman laadun parantaminen sekä liiketoimintariskien hallinnoiminen ja pienentäminen. Laatustandardien käyttöönotto vaatii standardien sisältöjen omaksumista ja yrityksen oman toiminnan säätämistä vastaamaan standardien vaatimuksia. 


Laatustandardeihin liittyy olennaisena osana laatukäsikirja, johon kootaan laatujärjestelmä, siihen liittyvä laatupolitiikka, prosessit ja menettelytavat. Laatujärjestelmän dokumentaatio koostuu neljästä tasosta:


 1. Laatukäsikirja
  Laatukäsikirja on laatujärjestelmän ylin taso, joka kuvaa organisaation toiminnot, niiden välisen yhteyden ja laatujärjestelmän soveltamisalan.

 2. Prosessikuvaukset ja menettelyohjeet
  Toinen taso koostuu organisaation prosessikuvauksista ja niiden ohjaamiseksi laadituista yleisistä menettelyohjeista.

 3. Työohjeet
  Työohjeissa kuvataan, missä ja miten tietty työ tai työvaihe tulee suorittaa. Työohjeiden tarkoitus on ohjata päivittäistä tekemistä prosessien sisällä siten, että yrityksen asettamat tavoitteet saavutetaan.

 4. Kontrolliasiakirjat
  Prosessien aikana suoritettavista laaduntarkastuksista kerätyt havainnot ja ulkopuolelta laatuun liittyvät ilmoitukset kootaan kontrolliasiakirjoihin. Kerättyjen kontrollitietojen avulla yritys pystyy analysoimaan toimintansa laatua tavoitteisiin nähden ja tekemään korjaavia toimenpidesuunnitelmia.


Sähköinen laatujärjestelmä auttaa laadun hallinnassa


Paperisessa muodossa olevista laatujärjestelmistä ollaan siirtymässä yhä enemmän sähköiseen laatujärjestelmään laatutiedon paremman hallittavuuden vuoksi. Päivittäisten rutiinien hoitaminen sähköisesti nopeuttaa työntekemistä, prosessien seurantaa ja toiminnan kehittämistä. Sähköisessä järjestelmässä kaikki laatudokumentaation tasot pystytään hallitsemaan yhtenä, toisiinsa kytkeytyvinä kokonaisuuksina, jolloin standardin mukaisen toimintamallin omaksuminen ja osoittaminen on vaivatonta. Päivittäinen tekeminen organisaation prosesseissa tehostuu, koska relevantti ja aina ajantasainen tieto on aina helposti saatavilla. Toisaalta laatukontrollin kautta järjestelmään raportoitu tieto on myös vaivattomasti koostettavissa katselmointia ja auditointeja varten.

Asiakasreferenssit - tutustu toteuttamiimme asiakasratkaisuihin

Coreplast Laitila Oy

Coreplast Laitilan selkeä ja hallittu laadunhallintajärjestelmä varmistaa ja tehostaa toimintaa.

Tutustu asiakasreferenssiin
CoreplastLaitila sisäkuva

Sharkmed Oy

Konica Minoltan toimittama laadunhallintajärjestelmä tukee liiketoimintaa ja laatujohtamista.

Tutustu asiakasreferenssiin
Sharkmed Header

Laadunhallintaratkaisun osa-alueita


 • Toimintakäsikirjan rakenteiden hallinta
 • Dokumentaation ja dokumenttipohjien hallinta
 • Tuotedokumentaation hallinta
 • Prosessitiedon hallinta
 • Henkilöstön osaamisen ja koulutusten hallinta
 • Asiakkaiden ja kumppanien hallinta
 • Riskienhallinta ja riskikontrollointi
 • Laatupoikkeamien sekä korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden hallinta
 • Tiedon elinkaarenhallinta ja työnkulut sekä elektroninen allekirjoitus
 • Auditointien hallinta
 • Raportointi
 • Laadunhallinnan kokonaiskuvan hallinta

Tiedonhallinnan esite

Älykäs tiedonhallinta on suunniteltua tiedon käsittelyä ja kulkua. Se tukee tiedon elinkaaren hallintaa yrityksen prosesseissa yhdistämällä tiedonhallinnan parhaat menetelmät ja työkalut. Älykäs tiedonhallinta mahdollistaa tiedolla johtamisen.

Lataa esite
tiedonhallinta_esite_thumbnail

Edut:


 • Sähköinen laatujärjestelmä vapauttaa aikaa päivittäisestä toimintajärjestelmän ylläpidosta pitkäjänteiseen, jatkuvaan kehittämiseen
 • Parantaa laadunhallintaan liittyvän tekemisen laatua poistamalla inhimillisten virheiden mahdollisuuden laatujärjestelmän ylläpidosta
 • Kokonaiskuvan hallinta on vaivatonta, kun kaikki laatujärjestelmään liittyvä tieto on hallittavissa, saatavilla, jaettavissa ja koostettavissa yhdestä sijainnista vaivattomasti

   

   

Varmista tietosi ja niiden käytettävyys

Tehokkaalla tiedonhallinnalla varmistat organisaation toiminnalle tärkeiden tietojen löydettävyyden, talteenoton, jaettavuuden ja käytettävyyden, hallittavuuden ja säilymisen. Tutustu tiedonhallinnan monipuolisiin ratkaisuihin, jotka helpottavat organisaatiosi tiedon käsittelyä.