Konica Minolta on valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World -indeksiin jo kahdeksantena vuotena peräkkäin.

| 1 marraskuuta 2019

Konica Minolta on valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World -indeksiin kahdeksantena vuotena peräkkäin. DJSI on yksi arvostetuimmista maailmanlaajuisista indekseistä, jotka mittaavat yritysten ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää vastuullisuutta. Konica Minolta on ollut mukana myös Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI Asia Pacific -indeksissä jo yhdentoista vuoden ajan. Konica Minolta oli toimialansa ykkönen yhteiskuntavastuuseen liittyvissä kysymyksissä jo toisena vuotena peräkkäin. Kokonaisarvioinnissa Konica Minolta sai toimialansa toiseksi parhaat pisteet.
Konica Minolta ja kestävän kehityksen tavoitteet

 

1.  Uutta arvoa yritystoimintaan, ammattilaisille ja yhteiskunnalle

 

Konica Minolta on jo pitkään tuottanut uutta arvoa asiakasyrityksilleen. Toiminnasta hyötyvät etenkin asiakasyrityksissä työskentelevät ammattilaiset, sillä työnkulkujen uudistaminen auttaa parantamaan yrityksissä tehtävän työn tuottavuutta ja laatua. Konica Minolta kuitenkin uskoo, että positiiviset vaikutukset voivat ulottua myös pitkälle asiakasyritysten ulkopuolelle. Työn parempi tuottavuus ja laatu auttavat parantamaan myös palveluiden käyttäjien elämänlaatua ja edistävät lopulta koko yhteiskunnan kehitystä.

 

Jotta Konica Minolta voi kehittää toimintaansa tavoitteen mukaisesti, se tarvitsee syvempää ymmärrystä yhteiskunnassa näkymättömiksi jäävistä haasteista. Vasta tällöin voidaan kehittää aidosti toimivia strategioita. Tässä prosessissa keskeisessä osassa ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Koko Konica Minolta -konsernin yhteisenä päämääränä on kasvaa digitaaliseksi yritykseksi, joka ymmärtää yhteiskunnan piileviä haasteita. Näin se voi luoda toiminnallaan laajempaa yhteiskunnallista arvoa, joka auttaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.

 

2. Kestävää kehitystä tukeva yritysstrategia

 

Konica Minolta kehittää parhaillaan uutta kestävyysstrategiaa osana seuraavan kauden toimintasuunnitelmaansa. Strategian keskiössä on maailmanlaajuinen yhteiskunnallinen visio, jonka tähtäin on vuodessa 2030 ja sen jälkeisessä ajassa. Vision valmistuttua tarkoituksena on analysoida, miten visio voidaan toteuttaa: mihin toimiin tulee ryhtyä, millä tavalla toimet tulee toteuttaa ja mikä on toteutuksen takaraja.

 

Strategiatyössä Konica Minolta tunnistaa mahdollisuuden edistää yhteiskunnan kestävyyden lisäksi myös oman toimintansa kestävyyttä. Konica Minolta onkin sitoutunut kehittämään innovaatioita, jotka sekä tuottavat uutta arvoa ympäristölle ja yhteiskunnalle kaikkialla maailmassa että kiihdyttävät Konica Minoltan liiketoiminnan kasvua.

 

DJSI World -indeksi

DJSI World on ensimmäinen kansainvälinen indeksi, joka seuraa suurten pörssiyritysten taloudellista vastuullisuutta. Indeksin arvioinneista vastaa vastuulliseen sijoittamiseen keskittyvä sveitsiläinen RobecoSAM sekä yhdysvaltalainen S&P Dow Jones Indices. Arvioinneissa mitataan yritysten toimintaa taloudellisen ja yhteiskunnallisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmista. Indeksiä seuraavat erityisesti kansainväliset institutionaaliset sijoittajat, joille keskeistä on yritysten ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvä vastuullisuus ja kestävyys. DJSI World -indeksiä varten arvioidaan vuosittain 2 500 suurta pörssiyritystä, joista indeksiin on valittu 318. Indeksissä on mukana 33 japanilaisyritystä, joista yksi on Konica Minolta.